close
چت روم
پرسشنامه فرم ارزیابی از مدرسه

سایت آموزشی سرنا

دانلود انواع بسته های آموزشی

به حضورتان افتخار می کنیم
ما را به دوستان خود معرفی کنید : www.serna.ir

پرسشنامه فرم ارزیابی از مدرسه

فرم ارزيابي مدرسه 
 
نام مدرسه
تاريخ بازديد
 
 
تعداد كاركنان رسمي
تعداد دانش آموزان
 
 
نام ناظر
شماره تلفن ناظر
 
 
نشاني ناظر
 
 
 
فعاليت هاي مورد بازديد :
 
محيط عمومي مدرسه      O
فضاي كلاس هاي درس    O
فعاليت هاي دبير            O
فعاليت هاي دانش آموزان   O
فعاليت دبير و دانش آموز در كلاس درس O
دفاتر و اسناد                   O
 
 
نام و نام خانوادگي ناظر
افراد همراه
 
 
 
 
 
 
توصيه ها و نظرات ناظر
 
 
 
 
 
 
 
 
امضا و تاريخ
 
 
بخش 1 – سياست ها و عملكرد
درجه اهميت : برداشت ناظر از ميزان مهم بودن امر براي مدرسه است كه از نمره 0 تا 4 به آن تعلق مي گيرد .
1- مدرسه خود را با شرايط و قوانين منعكس شده از سوي وزارتخانه متبوع ، سازمان آموزش و پرورش منطبق ساخته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
2- سياست هاي اتخاذ شده ، توسط كاركنان مدرسه، مورد بحث و مشورت قرار گرفته و قابليت بررسي عمومي تحقق اين امر براي اداره اجرايي وجود دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
3- مدرسه يك طرح بهسازي مكتوب كه در دسترس كادر آموزشي ، پرسنل منطقه و افراد ذينفع باشد ، تهيه كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
3-الف : طرح بهسازي مدرسه مشتمل است بر :
 
 
 
 
        1)  اطلاعات جمعيتي دانش آموزان (تعداد در پايه ، سن ، مشخصات فردي )
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        2) اطلاعات مربوط به نرخ ارتقاء ، افت ، اخراج
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        3) اطلاعات مربوط به غيبت ، فرار از مدرسه موقت و مستمر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        4) اطلاعات مربوط به دانش آموزان انتقالي
 
 
 
 
        5) اطلاعات مربوط به سنجش هاي منطقه اي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
     6) تحليل هايي برپايه داده هاي سنجش هاي مدرسه اي ، محلي و كشوري كه مي توانند براي شناسايي عقب ماندگي هاي دانش آموزان مفيد باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
        7)  شناسايي دانش آموزان كم پيشرفت
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
     8)  تعيين هدفهاي قابل اندازه گيري براي بهسازي برنامه مدرسه و كاركرد دانش آموزان ، شامل موارد زير وجود دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
                     أ‌.    مراحل معين وقابل اندازه گيري هدفها
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
                   ب‌.   مراحل زماني فعاليتها ( زمان بندي فعاليت ها)
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
                   ت‌.   بودجه بندي براي هريك از فعاليتها
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
     9) وجود فعاليت براي توسعه حرفه اي كاركنان ، براي هر كاركرد خدماتي موجود در مدرسه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
       10)         تعيين فرايند مشاهده ، پيشرفت و بازنگري هايي كه طرح بهسازي نياز دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
3- ب : مدرسه بازنگري سالانه كيفيت دروني ( به غير از بازنگري بيروني ) را در برنامه دارد و هر سال در شهريورماه آن را براي آگاهي به اداره ارسال مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
بازنگري طراحي شده شامل :
 
 
 
 
1) تعيين موفقيت برنامه مدرسه در دوره هاي كاركرد دانش آموزي با توجه به اهداف عمومي آموزش و پرورش
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
2) شناسايي فضاهاي داخلي كه نياز به بهسازي دارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
3) وجود برنامه براي انجام تشخيص به موقع و انجام تغييرات مناسب
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
4. اعمال بازنگري و تجديد نظر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
4- مدرسه در امتحانات عمومي منطقه شركت مي كند
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
5- مدرسه دانش آموزان را از برنامه زماني ، شيوه اجرا و توجه دادن به آنها براي مشاركت ، آگاه مي سازد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
6- مدرسه اطلاعات كافي مكتوب به دانش آموزان درباره دوره هاي فارغ التحصيلي بي قالب ( كار و دانش ) ، شرايط ورود ، مواد آزمون ها و مهارت هاي مورد نياز و مزايا و محدوديت ها و امتيازها ، ارائه كرده است . مانند مدارس شبانه ، مدارس خاص نيروهاي نظامي ، آموزشگاههاي فني و حرفه اي و غيره
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
7- الف : مدرسه سياستهايي براي مراقبت هاي بهداشتي - دارويي تعيين كرده است . مانند : استفاده از يد ، فلورايد ، آهن و غيره
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب : سياستهاي بهداشتي مدرسه قبل از هر سال تحصيلي به دانش آموزان و خانواده آنان توضيح داده شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
پ : مدرسه اقدام مناسب را براي جلوگيري از استعمال دخانيات در هرشكلي تمامي محيط مدرسه به صورت فعاليت فوق برنامه ورزشي ، تحصيلي يا ضمانت هاي اجرايي يا گروه هاي خود جوش دانش آموزي انجام داده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
8- الف : مدرسه رويه كلي مقررات كشوري را در ثبت پيشينه دانش آموزان اعمال مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
1( نمرات امتحانات جزيي از پيشينه دائمي دانش آموز است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
2( نمرات مستمر بخشي از پيشينه موقت دانش آموز است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
3( نمرات آزمون هاي استاندارد بخشي از پيشينه دانش آموز است.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
4( سوابق نمرات دائمي و موقت دانش آموزان وفق مقررات كشوري و محلي حفاظت مي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
8-
ب : شرايط و مقررات نمرات به هنگام ثبت نام اوليه به صورت مكتوب به اطلاع خانواده رسيده است
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : اطلاعات كتبي مناسب و در خور به هنگام فارغ التحصيلي ، انتقال ، انصراف براي والدين و دانش آموزان تدارك ديده شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : مدرسه 10 روز پس از درخواست غير اداري ثبت نام هر دانش آموز انتقالي ، سوابق او شامل نمرات ، پايه و رشته تحصيلي ، سوابق بهداشتي ، انضباطي و نتايج آزمون هاي استاندارد را از مدرسه مبدا و منطقه خواسته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : مدرسه با پرهيز از اين كه چه كسي منتقل شده است ، نسيت به بررسي و روزآمد كردن پيشينه بهداشتي و انضباطي دانش آموز انتقالي اقدام كرده است.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
9- الف :مدرسه داراي سياستهاي رسيدگي و انضباطي مكتوب است . كه در يك جلسه عمومي و قانوني به تصويب رسيده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : سياستهاي انضباطي مدرسه اختيارات معقولي را كه معلمان مي توانند براي حفاظت ساير دانش آموزان اعمال كنند ، مقرر داشته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : سياستهاي رسيدگي و انضباطي عمومي و خاص مدرسه به دانش آموزان و خانواده ابلاغ شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : مدرسه كميته هاي مشترك مشورتي معلمان و اولياء را براي رسيدگي و سياستهاي انضباطي داير و حمايت كرده است . كه رئوس اصلي ملاك هاي شناسايي وضوابط محروم سازي دانش آموزان اخلال گر ، بيمار مسري ، متجاوز و . . . را تعيين مي كنند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : سياستهاي عمومي ايمني ساير دانش آموزان ، به دانش آموزان و معلمان ابلاغ شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 ج : مدرسه روال مناسب را براي تذكر پيامدهاي محروم سازي را مقرر داشته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
10- مدرسه سياستهاي مشخص و قابل دسترسي براي پيشگيري از غيبت ، فرار موقت و يا مستمر از مدرسه دارد
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه با درخواست ترك تحصيل دانش آموزان مدرسه گريز كه به سن قانوني رسيده اند موافقت مي كند و اجازه مي دهد تا چنين فردي در برنامه هاي خاص دانش آموزان مدرسه گريز در منطقه شركت كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
11- مدرسه ظرف 5 روز از شناسايي و اطلاع از وجود روابط جنسي و اقدام به تعويض كلاس يا مدرسه نسبت به اخطار كتبي به اولياء اقدام مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : اگر اولياء به موضوع گردن ننهند ، چنين دانش آموزي مجاز به ادامه دوره در همان مدرسه نبوده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
12- محتواي سياستهاي اتخاذ شده انضياطي از مقررات و قوانين كشوري تجاوز نكرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
13- مدرسه با درخواست بيشتر از دو ساعت غيبت - به طور عادي -از سوي والدين موافقت نكرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
14- مدرسه جلسات و فعاليتهاي عمومي را برقرار كرده و يا در آن ها فعالانه شركت مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه توصيف عمومي از جلسات محرمانه و شيوه تصميم گيري در آن دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : مدرسه حداقل هر شش ماه يك بار در يك جلسه محدود ، محرمانه ماندن مصوبات قبلي را بررسي مي كنند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : منشي يا معاون يا . . . با روشي دقيق ، معتبر به ثبت و حفاظت مصوبات و دستورالعمل هايي كه به وسيله رييس و نماينده معلمان امضا شده است اقدام مي كند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
15- مدرسه روال مناسب حسابداري را براي موضوعات مالي ، حسب دستورالعمل هاي سازماني و وزارتي اتخاذ كرده و سند هاي لازم را براي بازرسي و مميزي فراهم نموده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : بودجه مدرسه بر اساس مصوبات سازمان ، وزارت متبوع و مقررات كشور تنظيم شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: بودجه مدرسه متناسب با الزامات اداري و وزارتي هزينه شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: حقوق دولتي مطابق با الزامات كشوري و به صورت صحيح پرداخت شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: ثبت اثاثيه و ذخاير عمومي مدرسه منطبق با روش هاي حسابداري و مالي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: دريافت ، پرداخت و انتقال وجوه با ضوابط كشوري مطابق است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: تعهدات مالي مدرسه قانع كننده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ: عملكرد و تسهيلات مالي سالانه بازرسي مي شوند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح: اظهارنامه هاي اقتصادي و مالي براي تمام كساني كه ملزم به رعايت آن هستند ، اعمال شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ: مدرسه رويه هاي قانوني را در قراردادهاي تداركاتي ، خدماتي ، خريد مواد يا كالا رعايت كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
16- دريافتي هاي مدرسه - درهرمورد- بيشتر از 10 درصد ضوابط تعيين شده نيست .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
17- الف: هيچ دانش آموزي به دليل زبان ، قوميت ، نژاد ، مليت ، رنگ پوست يا مذهب ، مورد تبعيض نيست .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: مدرسه در برنامه هاي فوق العاده ، فعاليتها ، خدمات ، اعانه تبعيض قائل نشده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
1- مدرسه موارد زير را به صورت مكتوب دارد
 
 
 
 
 
 
أ‌.         سياست تساوي دانش آموزان
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ب‌.       برقرار سازي امكان شكايت درباره تبعيض
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ت‌.       گوشزد نمودن موارد بالا به دانش آموزان ، اولياء و كاركنان
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ث‌.       سامانه ( سيستم ) ارزيابي رعايت تساوي ( عدم تبعيض)
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ج‌.     برنامه كاربردي رفع هرگونه تبعيض را برقرار كرده و يا توسعه داده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ح‌.        مطالعه و بررسي علائق ورزشي دانش آموزان را در برنامه دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
2- مدرسه موارد زير را پوشش داده است .
 
 
 
 
 
 
آ.
پيشگيري برنامه ريزي شده و يا حذف عملي ارتباط هاي غير متعارف با جنس مخالف .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
ب
حراست دانش آموزان از ارعاب يا آزار جنسي و جسمي توسط فرد ديگر و يا سياستها و تكاليف مدرسه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
3- برنامه هاي ورزشي براساس بازخورد دريافت شده از بررسي علائق دانش آموزان است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
18- كادر مديريت مدرسه
 
 
 
 
 
الف : مطابقت شرح شغل را با آن چه كه افراد به آن مشغول هستند ، شناسايي و نظارت مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: تمامي تصميمات شامل به كارگيري ، نگهداري ، مرخص كردن معلمان و ساير كاركنان را با دريافت نظر از منطقه صورت مي دهد.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: ارتباطات اداري و حرفه اي با شاغلين را از مجراي اداره انجام مي دهد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
19- مدير مدرسه متعهد ، مجري و پاسخگوي رهبري و مطابقت برنامه ها ، عملكرد و ارزيابي برنامه هاي آموزشي با قوانين و آيين نامه ها در مقابل مدير مافوق است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف: منطقه براي جايگاه مدير مدرسه شرح شغلي تعيين كرده است كه اكثر زمان آن به بهسازي ، برنامه ريزي و توسعه مديريتي معطوف است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
20- مدرسه سياستي مكتوب براي ارائه كمك و اعانه ، شامل : شرايط بهره گيري ، اطلاع رساني و رسيدگي به اعتراضات برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
الف : مدرسه براي دانش آموزان بي بضاعت كتاب درسي و لوازم التحرير تامين كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
21- دانش آموزان واجد شرايط ، از تخفيف و يا عدم پرداخت هزينه هاي جنبي فعاليت هاي آموزشي و پرورشي برخوردارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
22- كادر مدرسه هرنوع ارتقاء تحصيلي دانش آموز را به هر دليل غير مرتبط با كاركرد تحصيلي او يا هر دليل اجتماعي ديگر را منع كرده است ، به پيش مي برد و برآن تاكيد مي ورزد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه سياست هايي اتخاذ كرده است كه دانش آموز براي ارتقاء حداقل انتظارات پايه بعد را كسب كرده باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: بحث ارتقاء يا تكرار در هر كلاس منوط به توفيق كامل است لذا رسيدگي و كاركرد آزمونها و رعايت مباني آن ها بايد توسط كادر برقرار گردد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: براي دانش آموزاني كه ارتقاء نمي يابند ، مشاوره تحصيلي و چاره انديشي مي شود . شامل - اما نه محدود به - برنامه هاي تكميلي تابستاني ، دوره تحصيلي خصوصي ، اضافه يا تمركز زمان آموزشي ، تعديل و يا تغيير مواد آموزشي و آن چه كه براي موفقيت در پايه مورد نياز است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
23- كادر مدرسه تا يك حداقل ميانگين و يا حداقل پايه يا هردو ، در قبال دانش آموزاني كه از مشاركت در تكاليف مدرسه اي يا فوق برنامه يا حمايت هاي ورزشي منصرف شده اند سياستي مبتني بر عدم مداخله اتخاذ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
 
 
بخش 2- بهداشت عمومي و ايمني
 
24- مدرسه در قلمرو اختيارات خود استانداردهاي ايمني زندگي را برقرار و عمل مي كند . تمام بازسازي ها و تغييرات ساختماني مطابق با استاندارهاي ايمني هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
25- مدرسه نسبت به ثبت سوابق بهداشتي و ايمن سازي دانش آموزاني كه به اين امر اقدام كرده اند ، اقدام كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه هيچ دانش آموزي را براي آزمايشها و ايمن سازي هاي لازم تا قبل از آذر ماه و يا تعيين يك تاريخ و ابلاغ كتبي آن حسب مقررات ، محروم نساخته است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
26- دانش آموزان در ورزشهاي درون مدرسه اي مشاركت دارند و امتحانات سالانه عملي دارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
27- رويه هاي ايمني زير نوسط مدرسه پيگيري مي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه برنامه اي براي هشدار ، پرهيز و حفاظت در مقابل زلزله و پيامدهاي آن برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: حداقل در هر سال سه برنامه وضعيت اضطراري آتش سوزي اداره كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: مدرسه توضيحات لازم را براي شرايط اضطراري آسيب رسان يا بيماريهاي واگير دانش آموزان يا كاركنان را با توجه به رويه متناسب با امكانات مدرسه ، زمينه سازي و يا ايجاد كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: حفاظت از چشمان ، به هنگام شركت در مشاهدات خطرناك ، آزمايشگاه فيزيك و شيمي ، از دانش آموزان و معلمان خواسته شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: مدرسه رويه مطمئني براي عدم خريداري رنگ ها و يا مواد صنعتي سمي در نظر گرفته است و در صورت ضرورت ، مواد داراي مهر استاندارد هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: مدرسه برنامه كارآموزي ضمن خدمت براي اشخاصي كه الزاما با حمل و نقل مواد خطرناك يا سمي سر و كار دارند ، الزامي و برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ: مدرسه سياستها و آيين نامه جابجايي ( حمل و نقل ، رفت و آمد) دانش آموزان و آموزشهاي مخصوص آن را تهيه يا تكميل كرده است ( يا توسعه داده است .)
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح: دانش آموزاني كه توسط اتوبوس در ارتباط با هر فعاليت مدرسه و يا رفت آمد ، جابجا مي شوند ، آموزشهاي ايمني و تخليه اضطراري را حداقل دوبار در سال دريافت كرده اند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ: تمامي اشخاصي كه تصدي حمل و نقل دانش آموزان را دارند داراي پروانه مخصوص اين كار هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
د: مدرسه نسبت به ثبت اسامي اولياء و يا مستخدماني كه سابقه و يا زمينه يا استعداد آزار رساني دارند در يك دفتر اقدام كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
 
بخش 3- كاركنان
 
28- الف : مدرسه در سياستهاي استخدامي و به كارگيري ، در عمل و رويه ، بر مبناي زبان ، لهجه ، جنس ، مليت ، نژاد و مذهب بين افراد تبعيض قائل نمي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب: مدرسه سياست استخدامي و به كارگيري نيروها را بر اساس گواهينامه (ابلاغ رسمي ) اتخاذ كرده است و به سرايدار ، معلمان كمكي ، كاركنان دفتري و كاركنان غذا خوري توسعه داده است
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
29- مدرسه شرح شغل مدير ، معاونان ، مربي پرورشي ، سرگروهها و مشاوران را توسعه داده و به صورت مكتوب ابلاغ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
30- تمامي مجريان داراي ابلاغ و مدرك متناسب هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف: سرپرست شبانه روزي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: مدير مدرسه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: معاونان
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: سرگروهها
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: مشاوران
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: كاركنان اداري
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
31- تمام كادر اداري داراي صلاحيت مناسب و يا مناسب براي وظايف خود هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
الف: گواهي عدم سوء پيشينه براي تمامي كاركنان اداري كه داراي تناسب صلاحيت نيستند و يا با به كارگيري آنان موافقت شده است ، در پرونده موجود است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
32- تمامي كساني كه به تدريس اشتغال دارند ، ابلاغ رسمي و معتبر از اداره دارند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
33- مدرسه براي تمامي افراد پرونده خاص دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
محتواي پرونده عبارتست از :
 
 
 
 
 
الف: مشخصات فردي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: ابلاغ به روز شده
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: مدرك آزمايش سلامتي شامل عاري بودن از سل
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: پيشينه و تجربه كاري ، جدول حقوق ، مرخصي هاي استعلاجي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: گواهي عدم سوء پيشينه براي افراد بدون ابلاغ
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج: ارزشيابي سالانه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ: برنامه جبراني براي معلمان كم بازده
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح: بررسي و تحقيق پيشينه طرف (هاي) قرارداد با مدرسه . بخصوص اثر انگشت راننده اتوبوس
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ: مستخدمين جديد ورقه اي را امضاء مي كنند كه در آن اشعار مي دارند كه از قوانين و مقررات سوء استفاده جنسي و يا اغفال آگاهند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
34- تمامي معلمان كمكي برنامه هاي استاندارد مدرسه داراي ابلاغ تدريس يا گواهينامه معتبر هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
35- كليه افراد داوطلب همكاري با مدرسه ورقه اي امضاء كرده اند كه در آن اشعار مي دارند كه قوانين و آيين نامه هاي مرتبط را آگاهي دارند.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
 
بخش 4- برنامه هاي آموزشي و خدمات
 
36-مدرسه برنامه هاي ضمن خدمت را به افراد ذينفع ابلاغ كرده است . جدول كامل دوره ها در معرض ديد و در دسترس است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
37- الف : مدرسه تلاش كرده است براي يك روز شركت در جلسه اولياء و مربيان ، موافقت منطقه و معادل آموزش ضمن خدمت اخذ نمايد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب: ارزشيابي دوره هاي ضمن خدمت در پرونده كاركنان وجود دارد.
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
38- الف: مدرسه برنامه سازماندهي شده براي ثبت روند پيشرفت دانش آموزان و اعطاي جايزه دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب: مدرسه سياستي براي دستيابي به نتايج ارزشيابي مستمر دانش آموزان اتخاد كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ: مدرسه براي بروز خلاقيت ها و توانمنديهاي ديگر دانش آموزان داراي برنامه مكتوب اجرايي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت: مدرسه سياستي الزامي براي ارتباط مستمر وضعيت تحصيلي با اولياء برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث: مدرسه براي فعاليت هاي خود جوش دانش آموزان و پشتيباني داراي برنامه است و به آنان ابلاغ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
39- الف: مدرسه تقويم سالانه فعاليت ها و ساعت باز شدن و بسته شدن را داراست و حداقل ها و حداكثرها را در هر مورد تعيين كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
ب: برنامه مدرسه به گونه اي تنظيم شده است كه مجموع روزهاي آموزشي سال تحصيلي كامل باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
40- مدرسه به گونه اي عمل كرده است كه متوسط ساعت آموزشي و پرورشي دانش آموزان كمتر از 5 ساعت در روز نباشد. ( با احتساب زنگ تفريح و مراسم )
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح :
 
 
 
 
41- مدرسه برنامه هاي تقويتي بر اساس مقررات برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
42- مدرسه سنجش نياز هاي جامع را براي تعيين نيازهاي خدماتي فردي دانش آموزان در موارد زير برقرار كرده است .
 
 
 
 
 
الف : خدمات مشاوره و راهنمايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : خدمات روان شناسي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : خدمات كار اجتماعي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : خدمات بهداشتي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
 
بخش 5 برنامه هاي جانبي
 
43-
الف : مدرسه سالانه سرشماري عمومي براي تعيين دانش آموزان غير فارسي زبان و شناسايي كساني كه محدوديت چيرگي در زبان فارسي دارند برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : مدرسه يك برنامه آموزشي گذر از دوزبانگي و ضعف فارسي را براي دانش آموزاني كه پايين تر از حد چيرگي شناسايي شده اند ، برقرار كرده است . - با حداكثر 20 نفر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : مدرسه براي هر دانش آموز يك سنجش زبان در حد چيرگي را دارد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
 
بخش 6- 1 - برنامه هاي آموزشي - دوره ابتدايي و راهنمايي
 
44- مدرسه شرايط مناسب و هماهنگي تحصيل دبستاني و پيش دبستاني را در برنامه دارد . با شرايط زير :
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : مدرسه با اخذ موافقت منطقه ، دوره پيش دبستاني را با رعايت ضوابط اين گونه دوره ها براي تمام روز ويا نيمي از روز داير كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : فعاليت هاي مرتبط با معارف اسلامي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : هنر هاي بياني ، خواندن و ديگر مهارت هاي ارتباطي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : رياضي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : علوم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : حفاظت از منابع طبيعي
آموزش مسائل و نيازهاي جاري در حفاظت از مواد و منابع چون : آلودگي آب ، آلودگي هوا ، محيط زيست ، محيط غيرمسكون ، جنگل ها ، زندگي وحش ، حفاظت انسان از حيوانات خانگي و . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ : آموزش هاي اجتماعي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح : تاريخچه كشور شامل نقش و همكاري گروهها و اقوام ايراني و نقش تلاش هاي جمعي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ : مدرسه دوره آموزشي تاريخچه و مطالعات اجتماعي شامل : نوع حكومت ، قانون اساسي ، احترام به پرچم ، جايگاه جهاني ايران ، / آموزش تاريخ شامل نقش و مشاركت گروه هاي مردمي ، نقش زنان و مردان و . . .
دانش آموز بدون موفقيت در اين دوره گواهينامه فراغت از دوره را دريافت نمي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
د : برنامه آموزشي دانش حوادث همه گير : زلزله ، سيل . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ذ : آموزش مقدماتي حوادث تلخ : گاز ، آتش ، رانندگي و . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ر : نقش زنان ، مردان در تاريخچه كشور
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ز : مسير آموزشي ، اطلاع و شناسايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
س : موسيقي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ش : هنر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ص : آموزش و پرورش جسماني
فعاليت هاي متناسب جسماني براي هر روز همه دانش آموزان و فعاليت هاي خاص براي دانش آموزاني كه از نظر بدني و يا احساسي نمي توانند در دوره مشاركت داشته باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ض : آموزش هاي بهداشتي
اين امور بايد بخشي از آموزش هاي عادي و مرسوم در هر سطح و پايه باشد و وجود آن الزامي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
برنامه ها بهداشتي كه زير بناي دوره هاي تحصيلي بعد است و حداقل بهداشت محيط و انسان ، بهداشت رواني ، فيزيولوژي ، بهداشت و پاسخگويي اجتماعي ، زندگي فاميلي ، جلوگيري و پيشگيري از بيماري ها ، كنترل عمومي و محيطي بيماري ها ، آموزش ايمني و بلاياي زيستي ، سلامتي روان ، عادات بهداشت شخصي ، مضرات استفاده از داروها و مخدرها و الكل ، مضرات دخانيات ، تغذيه و بهداشت دهان ، سوء استفاده جنسي و . . . شامل است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ط : مدرسه براي سال آخر، برنامه اي براي جلوگيري از سوء استفاده از استروييدها منظور كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ظ : آموزش هاي ايمني براي پايه هاي 6 تا 8 معادل يك ساعت در هفته منظور شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
45- مدرسه از پايه هشتم به بعد با استفاده از روش هاي فعال ، مطالعه و بحث ، شناسايي ، پرهيز ، و خطرات آدم ربايي و سوء استفاده ها را برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
بخش 6- 2- برنامه هاي آموزشي - دوره متوسطه
 
46- مدرسه برنامه تحصيلي درك مفاهيم را به شرح زير به عنوان يك حداقل براي پايه هاي 12-9 تعيين كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : سه سال هنرهاي كلامي و زباني
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : دو سال رياضيات ، يكي از آن ها بايد مرتبط با تكنولوزي رايانه باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : علوم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : حفاظت از منابع طبيعي
آموزش مسائل و نيازهاي جاري در حفاظت از مواد و منابع چون : آلودگي آب ، آلودگي هوا ، محيط زيست ، محيط غيرمسكون ، جنگل ها ، زندگي وحش ، حفاظت انسان از حيوانات خانگي و . . .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : دو سال مطالعات اجتماعي ، حداقل يك سال تاريخ كشور و يا تركيب تاريخ كشور و حكومت
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : يك واحد مطالعه آموزشي شامل تاريخچه حوادث تلخ ، تاريخچه بزرگان و شناسايي واژه هاي تاريخي و مقدس
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
چ : 9 هفته از زمان آموزش به شرح : سه هفته آموزش در خريد هاي قسطي ، سه هفته آموزش بودجه ، سه هفته آموزش مقايسه قيمت ها و دانستني هايي از نقش مصرف كننده و مبادله در كشاورزي ، بازرگاني ، تجارت بين اللمللي و دولتي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
1- مدرسه سياست روشني براي ارتقاء دانش آموزاني كه در دوره مصرف كننده به چيرگي رسيده اند ، اتخاذ كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح : مسير آموزشي - آماده سازي و راهنمايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
خ : زبان بيگانه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
د : هنر
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ذ : تحصيلات حرفه اي - مهارت هاي ورودي مشاغل
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ر : آموزش و پرورش جسماني
فعاليت هاي متناسب جسماني براي هر روز همه دانش آموزان و فعاليت هاي خاص براي دانش آموزاني كه از نظر بدني و يا احساسي نمي توانند در دوره مشاركت داشته باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
1- مدرسه سياست روشني براي كسب اعتبار و امتياز در تربيت بدني دارد و تدارك ديده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
2- دانش آموزان فقط به دلايلي كه در مقررات عمومي استان آمده است مي توانند از فعاليت هاي جسماني معذور باشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ز : آموزش هاي بهداشتي
اين امور بايد بخشي از آموزش هاي عادي و مرسوم در هر سطح و پايه باشد و وجود آن الزامي است . برنامه ها بهداشتي كه پيگير دوره هاي تحصيلي قبل است و حداقل بهداشت محيط و انسان ، بهداشت رواني ، فيزيولوژي ، بهداشت و پاسخگويي اجتماعي و زندگي فاميلي ، جلوگيري و پيشگيري از بيماري ها ، كنترل عمومي و محيطي بيماري ها ، آموزش ايمنيو بلاياي زيستي ، سلامتي روان ، عادات بهداشت شخصي ، مضرات استفاده از داروها و مخدرها و الكل ، مضرات دخانيات ، تغذيه و بهداشت دهان ، سوء استفاده جنسي تا ازدواج و . . . شامل است
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ژ : مدرسه براي سال آخر، برنامه اي براي جلوگيري از سوء استفاده از استروييدها منظور كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
س : مدرسه حدمات كتابخانه اي / رسانه اي برقرار كرده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ش : آموزش رانندگي
 
 
 
 
 
 
1- برنامه
مدرسه آموزش رانندگي را براي تمام گروه سني دانش آموزي بالاتر از 16 سال فراهم مي كند . خواه دانش آموز مدرسه باشند و خواه نباشند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
 
الف : مرحله كلاسي
سي ساعت آموزش پيشنهادي و يا الزامي براي تمام دانش آموزان واجد شرايط
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
 
ب : مرحله تمريني
هر 6 ساعت اموزش عملي رانندگي معادل 6 ساعت آموزش نظري است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
2- دوره در روزهاي عادي مدرسه ارائه مي شود .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
3- هزينه دريافتي نبايد از مقررات تعيين شده بيشتر باشد
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
4- دانش آموزي واجد شرايط ثبت نام است كه حداقل پايه دهم را گذرانده باشد و يا اعلام عدم نياز كرده باشد .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 
5- اتومبيل هاي آموزش رانندگي با علائم مخصوص نيروي انتظامي مشخص شده اند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
47- حداقل شرايط براي فارغ التحصيلي
 
 
 
 
 
الف : گذراندن حداقل 48 واحد عمومي و 48 واحد گرايش
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : حداقل هرسال 2 واحد هنرهاي كلامي ( ادبيات ) كه تاكيد بر مهارتهاي خواندن ، نوشتن و با تكيه بر نيم واحد بر مهارتهاي ارتباطات شفاهي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
پ : دو سال رياضي ، يكي مرتبط با رايانه و ديگري مرتبط با علوم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : حداقل دو سال مطالعات اجتماعي كه حداقل يكسال آن درباره تاريخ كشور و يك سال در هنر يا زبان خارجي يا آموزش هاي حرفه اي .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : ميهن دوستي ، آشنايي با قانون اساسي ، شناخت حكومت ، نحوه احترام و استفاده از پرچم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : آموزش تاريخ شامل مطالعه نقش ها و مشاركت هاي مردم
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ح : هيچ دانش آموزي بدون گذراندن رضايت بخش حداقل هاي فوق ، گواهينامه فارغ التحصيلي دريافت نمي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
48- دبيرستان حداقل هايي را براي دانش آموزان علاقمند قابل دسترسي مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
الف : سه سال فارسي : قوي نوشتن ، ارتباطات شفاهي ، ادبيات
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : دو سال آموزش هاي اجتماعي : تقويت تاريخ و حكومت
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ت : سه سال رياضي شامل مباني جبر و جبر پيشرفته ، هندسه ، مثلثات ، يا مباني برنامه نويسي رايانه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ث : سه سال علوم آزمايشگاهي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ج : دو سال به صورت انتخابي : موسيقي ، هنر ، زبان خارجي و يا آموزش هاي حرفه اي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
 
بخش 7 - آموزش هاي خاص
 
49- تمامي مستخدمان حرفه اي در هر سطح داراي گواهينامه معتبر و يا گواهي كارآموزي مخصوص با الزامات وزارت آموزش و پرورش هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
قوانين و الزامات خاص آموزشي
50- مستخدمين بدون گواهينامه ، لازم است تحت نظر ناظر كيفي و مخصوص آموزش تجربي ضمن خدمت را دريافت كنند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
51- مدرسه سنجش نيازهاي جامع را براي تصميم گيري درباره نيازهاي دانش آموزان و اطمينان از ارائه خدمات مناسب و اندازه مناسب خدمات اجرا مي كند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
52- دوره تحصيلي دانش آموز نبايد تجاوز كند از :
 
 
 
 
 
الف : شش سال براي ابتدايي و چهار سال راهنمايي
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
ب : چهار تا شش سال براي متوسطه
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
53- تمامي برنامه هاي خاص ، مخصوص و ويژه ، محدود به شرح مقدماتي به هنگام ثبت نام هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
توضيح
 
 
 
 
53- تدارك فعاليت هاي جسماني مخصوص براي هر فرد منفرد و يا ناتوان الزامي است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
54- تمامي امكانات حمل و نقل محلي افراد ناتوان ، معلول توسط مدرسه ندارك ديده شده است .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
54- دانش آموزان عشاير برنامه آموزشي روزانه مانند ساير برنامه هاي عادي دريافت مي كنند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
55- تسهيلات مورد استفاده ، براي برنامه هاي آموزشي خاص مطابق مقررات و متناسب با سلامتي زندگي ، به اندازه كافي ، در خور فراهم شده و آنان در شرايط مساوي با ساير دانش آموزان و مدارس عادي هستند .
بلي O
خير O
نامشخص O
درجه اهميت O
 
 این فرم اقتباسی است از فرم ارزیابی مدرسه ایالت کالیفرنیا ، که علاوه بر ترجمه ، تلاش شده است ، در مواردی بومی سازی شود .
  • دسته بندی :
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 17 تير 1394
  • بازدید : 458 مشاهده
  • نظرات : تا