close
چت روم
آزمون «انگیزش پیشرفت» هرمنس

سایت آموزشی سرنا

دانلود انواع بسته های آموزشی

به حضورتان افتخار می کنیم
ما را به دوستان خود معرفی کنید : www.serna.ir

آزمون  «انگیزش پیشرفت» هرمنس

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

دانش آموز گرامی :

پرسشنامه ای که در اختیار دارید از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است.لطفاً ابتدا جمله ناقص را با دقت بخوانید و بعد برای تکمیل هر یک از جملات ناقص ، فقط یکی از موارد (الف  ب  ج  د ) را که با نظر شما بیشتر موافقت دارد انتخاب نموده و با علامت (×)روی پاسخنامه مشخص نمائید سعی کنید به سؤالات با دقت پاسخ دهید و اطمینان داشته باشید که پاسخهای شما محرمانه تلقی خواهد شد.

 

1-    کار کردن چیزی است که .....

الف)اصلاً دوست ندارم آن را انجام دهم .              ب) دوست ندارم آن را انجام دهم.

ج)دوست دارم آن را انجام دهم .              د)خیلی زیاد دوست دارم آن را انجام دهم.

2-    در مدرسه فکر می کنند که من فردی ....

الف)بسیار سخت کوش هستم .                       ب)سخت کوش هستم.

ج)نسبتاً راحت طلب هستم.                 د)خیلی راحت طلب هستم.

3-افراد دیگر فکر می کنند که من .....

الف)خیلی سخت کوش هستم .                      ب)سخت کوش هستم .

ج)سخت کوش نیستم .                      د)اصلاً سخت کوش نیستم.

4-اگر خود را از خیلی قبل برای انجام یک تکلیف آماده کنیم این کار .....

الف)واقعاً بی معنی است .                   ب) بی معنی است .

ج)قبول واقعیت است .                       د)برای موفقیت ضروری است .

5- توقعی که از خودم  موقع کار کردن دارم .....

الف)خیلی بالا است.             ب) بالا است .

ج) پایین است .                    د) خیلی پایین است.

6- هنگامی که معلم در کلاس درس می دهد.......

الف)معمولاً تمام وجودم را به کار می گیرم تا کارم را به بهترین وجه انجام داده و تصور خوبی به معلم بدهم .

ب) معمولاً به درسهایی که گفته می شود توجه زیادی می کنم.

ج) موقع درس دادن معلم افکارم  من به سوی امور دیگر منحرف می شوند.

د)بیشتر به اموری که مربوط به مدرسه نیستند علاقه مند می شوم.

7-من معمولاً مقدار کاری که انجام می دهم .....

الف) خیلی بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام.

ب)بیشتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام.

ج)کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام .

د)خیلی کمتر از تصمیمی است که قصد انجام آن را داشته ام.

8- هر گاه تکلیفم را خوب انجام نداده و به هدفم نرسیده باشم .....

الف)برای رسیدن به هدف نهایت کوشش خود را می کنم .

ب) برای رسیدن به هدف یک بار دیگر تلاش می کنم.

ج) مایلم که از آن صرف نظر کنم.                 د)معمولاً از آن صرف نظر می کنم.

9- در مدرسه داشتن پشتکار به نظرم .....

الف) خیلی بی اهمیت است .              ب)نسبتاً بی اهمیت است .

ج) با اهمیت است .               د) خیلی با اهمیت است .

10- شروع کردن به انجام تکالیف مدرسه در منزل ...

الف) تلاش خیلی زیاد لازم دارد.                    ب) تلاش زیاد لازم دارد.

ج)تلاش کم لازم دارد.                     د)تلاش خیلی کم لازم دارد.

11-هنگامی که در کلاسهای پایین تر بودم معیارها و انتظاراتی که با توجه به میزان مطالعه ام از خود داشتم .....

الف)خیلی بالا بود .               ب) متوسط بود.

ج) پایین بود.                        د) خیلی پایین بود.

12- اگر در حال انجام تکالیفم ، مرا به تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو فرا بخوانند ، بعد از آن ....

الف)همیشه بلافاصله سرکارم برمی گردم . ب) توقف کوتاهی می کنم و بعد به کار بر می گردم .

ج) همیشه قبل از شروع مجدد کار ، کمی منتظر می مانم .                      د) برگشتن مجدد به کار را خیلی دشوار می بینم.

13- من کاری را که انجام دادن آن احساس مسئولیت زیادی را بخواهد .....

الف) خیلی دوست دارم .                   ب) تنها در صورتی که پول خوبی بابت آن بپردازند انجام می دهم .

ج) فکر می کنم نتوانم انجام دهم .                  د) دوست ندارم.

14- آن زندگی که اصلاً نیازی به کار کردن نداشته باشد از نظر من ....

الف) خیلی خوشایند است .                ب) خوشایند است.

ج) ناخوشایند است.              د) خیلی ناخوشایند است.

15- زمانی که در کلاسهای پایین تر بودم ، فکر می کردم نائل  شدن به یک موقعیت بالا در جامعه (مقام و موقعیتی را کسب کردن)

الف) خیلی کم اهمیت دارد .              ب) کم اهمیت دارد.

ج) زیاد اهمیت دارد .                        د) خیلی زیاد اهمیت دارد .

16- موقعی که برابر انجام کار با مشکلی روبرو می شوم ....

الف) خیلی سریع از انجام دادن صرف نظر می کنم .                 ب) سریع از انجام دادن آن صرف نظر می کنم.

ج) خیلی زود از انجام آن صرف نظر نمی کنم.                        د)معمولاً آن را به انجام می رسانم .

17- به طور کلی ....

الف) خیلی زیاد آینده نگر هستم .                   ب) زیاد آینده نگر هستم .

ج)آینده نگر نیستم.               د) اصلاً آینده نگر نیستم .

18- در مدسه به نظر من دانش آموزانی که خیلی زیاد مطالعه می کنند.....

الف) افراد خیلی خوبی هستند.                        ب) افراد خوبی هستند.

ج) افراد خوبی نیستند .                      د) اصلاً افراد خوبی نیستند .

19- در مدرسه کسانی که به موقعیت های بسیار بالایی نائل شده اند.....

الف) خیلی زیاد تحسین می کنم.                    ب)زیاد تحسین می کنم.

ج)تحسین نمی کنم .             د) اصلاً تحسین نمی کنم.

20- برای استفاده از لذتها و تفریحات اضافی زندگی .....

الف) اصلاً وقت ندارم.                       ب) اغلب وقت ندارم.

ج) معمولاً به قدر کافی وقت دارم.                  د) همیشه وقت دارم.

21- من معمولاً فردی ....

الف) خیلی مشغول هستم .                  ب) مشغول هستم .

ج) مشغول نیستم .                 د)اصلاً مشغول نیستم.

22-من بدون اینکه خسته شوم می توانم برای ....

الف) مدت زمان خیلی زیاد روی امر خاصی کار کنم .              ب) مدت زمان زیاد روی امر خاصی کار کنم.

ج) مدت زمان کوتاه روی امر خاصی کار کنم .                       د) مدت زمان خیلی کوتاه روی امر خاصی کار کنم.

23- زمانی که در کلاسهای پایین تر بودم ، رابطه خوب داشتن با معلمانم ....

الف) خیلی زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت .                        ب) زیاد مورد قدردانی قرار می گرفت.

ج) به نظر مهم نبود.               د) به نظر می رسید کاملاً بی اهمیت باشد.

24- پسران شغل پدرانشان را به عنوان مدیر یک موسسه دنبال می کنند زیرا....

الف)آنها مایلند فعالیت موسسه را توسعه بخشند .ب) از این نظر که پدرانشان مدیر است خوشبخت هستند .

ج)آنها می توانند نظرات جدید خود را به عمل در آورند.د)آنها می توانند نیازهای مادی خود را برآورده سازند.

25- وقتی در کلاسهای پایین تر بودم دلم می خواست .....

الف) آدم خیلی مهمی باشم.               ب) آدم مهمی باشم.

ج) آدم نسبتاً مهمی باشم.                   د)آدم معمولی باشم.

26- من نظم دادن به امور را .....

الف) خیلی دوست دارم.                    ب) دوست دارم.

ج) زیاد دوست ندارم.                        د)اصلاً دوست ندارم.

27- زمانی که کاری را شروع می کنم....

الف) هرگز آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه نمی دهم .

ب)خیلی کم آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم .

ج) گاهی آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

د)همیشه آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت آمیز ادامه می دهم.

28- من...

الف) بیشتر مواقع خسته هستم.             ب) اغلب خسته هستم.

ج)خیلی کم خسته هستم.                   د) اصلاً خسته نیستم.

29- خرید کردن کاری است که من آن را ...

الف) خیلی زیاد دوست دارم.             ب)دوست دارم.

ج) دوست ندارم.                  د)اصلاً دوست ندارم.

 

 

 

 

 

 

پاسخنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

 

ردیف

الف

ب

ج

د

امتیاز

ردیف

الف

ب

ج

د

امتیاز

1

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع امتیاز ستون اول

 

جمع امتیاز ستون دوم

 

جمع کل امتیاز دو ستون=

 

 

 

  • دسته بندی :
  • تاریخ ارسال : جمعه 22 اسفند 1393
  • بازدید : 1863 مشاهده
  • نظرات : تا